فایل رایگان پاورپوینت حرم حضرت سيد امير محمد بن موسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت حرم حضرت سيد امير محمد بن موسي :

در حرم مطهر شاه چراغ مرقد مطهر دیگری وجود دارد که منسوب است به جناب سید امیر محمد بن موسی. حضرت سد امر محمد عله السم فرزند گرام حضرت موس بن جعفر علهما السم با برادرش حضرت شاهچراغ عله السم از ک مادرند. در زمان خفت مأمون عباس، حضرت در معت برادر بزرگوارشان حضرت احمد بن موس عله السم به همراه جمع از شعان و نزدکان اهل بت به قصد زارت امام هشتم حضرت رضا عله السم از مدنه به سوی طوس حرکت م کنند و پس از آن که در مسر خود به فارس م رسند، با توجه به وقاع روی داده در آن زمان، با سپاهان حاکم فارس رودررو م شوند و ضمن جنگ سخت که بن اهل بت و ارانشان با لشکر قتلغ خان حاکم فارس روی م دهد، در ان نبرد نابرابر که با خدعه و نرنگ سپاه جور و ظلم نز همراه م شود، عده ای از بن هاشم شهد و برخ نز متفرق م شوند.

حضرت سد امر محمد عله السم نز در ان وقاع مخف شده و شهادت ا رحلت ان بزرگوار مشخص نست. اما آنچه مسلم است اشان در خفا به کتابت قرآن مشغول بوده و از همن راه بندگان بساری را آزاد فرموده اند. چنانکه گوند او قائم الل و صائم النهار، اهل فضل، صح و تقوی بوده و از کثرت عبادت به «محمد عابد» مشهور گرددند.

در حدود سال 527 هجری قمری، مرحوم مرزا عنات ا دستغب رضوان ا عله جد بزرگوار شهد محراب حضرت آت ا دستغب، که از اعاظم و بزرگان عصر خوش بود، در خانه خود نوری را مشاهده م کنند که پس از جستجو به لوح قبری برم خورند و مشخص م شود که جسد مطهر حضرت سد امر محمد عله السم در ان مکان مدفون است.

جناب مرزا عناتا دستغب، بان بارگاه ان بزرگوار شده و چندن خانه اطراف را خرده و آن را توسعه م دهند و امک را نز بر آن بارگاه وقف م فرماند. مرحوم معن الدن ابوالقاسم جندی شرازی در کتاب شد ازار آورده است: «مقبره حضرت سد امر محمد برادر حضرت امر احمد عله السم زارتگاه پربرکت و عال مرتبه دارد که محل وثوق و اعتماد مردم جهت ناش به درگاه پروردگار م باشد. مهتران نکوکار و راستکاران پرهزکار آنجا سکونت م گزنند و بر مرقد مبارکش پمان م بندند و رجال الغب برای نزدک به خداوند متعال بر آن تربت شرف حضور م ابند.»

لینک کمکی