فایل رایگان پاورپوینت همه دلايل ابطال پذير موافقان دين حداقلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت همه دلايل ابطال پذير موافقان دين حداقلي :

* دلایل موافقان بینش حداقلی نسبت به دین

-. این بحث، با بحث دوگانه ی «دین دنیوی» (معاشی) و «دین اخروی» (معادی) مرتبط است. دین دنیوی، احکام فقهی و اخلاقی را لازم و کافی برای اداره ی جامعه و حل مشکلات آن می داند و حُسن معاد را تابع حُسن معاش و در طول آن قلمداد می کند. در مقابل، دین اخروی، آن ها را تکالیفی می بیند که مقصود اصلی از آن ها، تأمین «سعادت اخروی» است و دنیا را فقط به آن منظور و به منزله ی مقدمه ای بر آن و به قدر حاجت، سامان می دهد و بس. به عبارت دیگر، همه ی احکام را از جنس «عبادیات محض» تصور می کند. حال اگر دین را اخروی بدانیم، باید سامان دادن به بسیاری از حاجات فردی و اجتماعی را خود به عهده بگیریم و فرایض و احکام شرعی را برای آن انجام بدهیم که از نتیجه ی مختصر دنیوی (که همان آرام کردن محیط و رفع خصومات است) و نتایج عمده ی اخروی شان بهره مند شویم.

برای مثال، خمس دادن را تکلیفی بدانیم برای زدودن حب مال از دل، که در ضمن، گرهی از کار مستمندان می گشاید، نه از اصل برای تأمین بودجه و اعتباریات حکومت اسلامی. اگر رأی مان این باشد، نقش فقه را در حل معضلات اجتماعی به صورت قاطعی، اقلی کرده ایم. اما اگر این احکام را ناظر به مسائل اجتماعی و برای حل آن ها بدانیم، یعنی فقه را دنیوی کنیم، دیگر نمی توانیم قائل به مصالح خفیه و غیبی در احکام دین باشیم، بلکه باید کاملاً به پیامدها و گره گشایی های دنیوی آن نظر کنیم و هرجا احکام فقهی، نتیجه ی مطلوب را در حل مسائل در جوامع پیچیده ی امروز ندارند، آن ها را دگرگون کنیم.[1] ممکن است گفته شود که فقه، «احکام ثانوی» هم دارد که از قواعدی همچون تزاحم اهم ومهم، نفی عسروحرج و... برمی خیزد. برای مثال، اگر برای تأمین بودجه ی حکومت، اخذ مالیات دیگری هم لازم باشد، آن هم واجب خواهد شد. در مقابل گفته می شود که در این صورت، فقه در واقع بدل به یک «مصلحت اندیشی عقلانی و بشری و عرفی» خواهد شد که هیچ تفاوتی با «نظامات حقوقی غیردینی» نخواهد داشت. به این ترتیب، برای «اکثری شدن»، دست از «دینی بودن» برخواهد داشت.[2]

-. درباره ی مناسبات «دین» و «علم» نیز همین حکم صادق است. دین برای تعلیم «علوم طبیعی» یا «علوم انسانی» نیامده و اگر هم بنا به فرض، در این قلمرو سخنی گفته باشد، «حداقلی» است. حتی کسانی هم که معتقدند پاره ای از احکام این علوم را می توان از متون دینی استخراج کرد، هرگز ادعا نکرده اند که دین، حداکثر ممکن را می آموزد. مبانی و روش و مسائل این علوم، چنان مستقل از دین تعریف می شوند که بهترین علت تمایز ماهوی آن ها از دین است و اگر ادیان برای آموختن این علوم آمده بودند، چرا در دامن آن ها یک عالم اقتصاد یا جامعه شناس یا روان شناس به معنی امروزین پرورده نشد و چرا بنیان گذاران این علوم، مبانی شان را از دل تعلیمات دینی استخراج نکردند؟ به علاوه، تعارض پاره ای از آموزه های این علوم با آموزه های دینی، خود گواه دیگری است بر تباین آن ها، نه اشتقاق یکی از دیگری. اگر هم در پاره ای از آیات یا روایات، اشاراتی به برخی از مسائل علوم طبیعی یا علوم انسانی شده است، کاملاً «بالعرض» و «حاشیه ای» است؛ یعنی جزء امور ذاتی و گوهری دین نیست و فقدان این قبیل اشارات و تعالیم، موجب نقصان دین نیست.[3]

-. حتی درباره ی «عقاید» (جهان بینی) از قبیل «توحید» و «معاد» نیز دین به صورت اقلی سخن گفته است. برای مثال، هیچ کس نمی تواند اثبات کند که دین درباره ی «ذات و صفات خداوند»، حداکثر ممکن را بیان کرده است. این همه نزاع و اختلافی که میان حکمای الهی درباره ی این قبیل مسائل شکل گرفته و پایان نیز نیافته است، به روشنی نشان می دهد که متون دینی، پاسخ گوی سؤالات آن ها نبوده است.[4]

-. از اهم بارهایی که نباید بر دوش دین نهاد، بار «حکومت دینیِ کامل» است. دین درباره ی حکومت، اگر حرفی دارد، حرف «اقلی» است، نه «اکثری». و حرف اقلی اش هم درباره ی «مشروعیت» است، نه «مدیریت» و تازه همان مشروعیت هم با مدیریت ارتباط وثیق دارد. در جامعه ی پیچیده ی کنونی، حکومت به بیش از «قواعد حقوقی» و «اخلاقی» محتاج است؛ یعنی «علوم انسانی» برای تدبیر جامعه ضرورت دارد، اما دین درباره ی علوم انسانی، اگر هم سخنی دارد، سخن «اقلی» است. از این رو، با «فقه اقلی» و «علم اقلی» نمی توان بار حکومتی موفق و کامل را بر دوش دین نهاد. حتی آن فقه اقلی و علم اقلی نیز در مقام ثبوت و نفس الامر است و در مقام اثبات و در دستان ما، از آن هم اندک تر و ناچیزتر است.[5]

-. دینی که می خواهد جاودان و خاتم باشد، راهی ندارد جز اینکه هسته و رشته ی مشترکی را که درخور همه ی آدمیان در همه ی ادوار و اعصار است، معرفی کند و از فروع و حواشی و شئون ویژه ی پاره ای از مواضع و مقاطع درگذرد، وگرنه چون جامه ای خواهد شد برای اندام یک جامعه و یک منطقه و یک دوره ی خاص و نه بیشتر. این گفته نیز دلالت بر حداقلی بودن دین دارد.[6]

-. از سوی دیگر، روایات اسلامی از آسیب جعل، تحریف و نابودی مصون نمانده اند. بسا روایات که گفته شده و به ما نرسیده است. از این رو، در متون دینی نقص های جدی افتاده و اینک به صورت ناقص و ناخالص به دست ما رسیده است. عرضیات قرآن هم می توانسته غیر از این باشد که اکنون هست و با طولانی شدن عمر پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم، حجم قرآن هم می توانست بسی افزون تر باشد و به این ترتیب، هدایت گری و ابهام زدایی و نکته آموزی اش بسی بیش از این باشد که اکنون هست. به علاوه، معرفت درک دینی هم در تزاید و تکامل و قبض وبسط است و آیندگان شاید این دین را بسی پیراسته تر و دقیق تر از ما فهم کنند. حال برای آنکه معتقد باشیم غرض خداوند از ارسال رُسل و انزال کتب برآمده، چاره ای نداریم جز اینکه بگوییم حداقل هدایت لازم برای مردمان، از میان همین زیادت ونقص ها، جعل ووضع ها، ذات وعرض ها و قبض وبسط ها به سلامت عبور کرده و به دست شان رسیده است، نه بیشتر. وگرنه پیداست که اگر دین، سالم تر و پُرمایه تر از اینکه اکنون هست، به دست ما می رسید، لاجرم هدایت مان کامل تر و اختلاف مان کمتر بود. پس هدایت دین، هدایت اقلی است که با تاریخش می سازد.[7]

-. از «اکمال دین» هم که در قرآن به آن اشاره شده است[8] نمی توان بینش اکثری را نتیجه کرد. کسانی به خطا، «کمال دین» را به معنی «جامعیت دین» یا به معنای «کمال معرفت دینی» گرفته اند و یا بین «کمال اقلی» و «کمال اکثری» فرق ننهاده اند که هر سه خطاست. «کمال بودن» و «جامع بودن» با یکدیگر تفاوت دارند. «جامع بودن» یعنی دربرگیرنده ی همه چیز بودن، اما «کامل بودن» یعنی دین نسبت به هدف خود، چیزی کم ندارد. کمال دین را باید در نسبت با هدف خداوند از ارسال ادیان و کارکرد ویژه ی دین معنا کنیم. این برای آنچه آمده (یعنی «هدایت اقلی») کامل است و چنان نیست که نسبت به همه ی انتظارات ممکن ما، کامل باشد. پس دین (نه معرفت دینی) «کمال» دارد، نه «جامعیت» و کمالش هم «اقلی» است و نه «اکثری».[9]

-. حتی بسط ناشی از اجتهاد نیز اقلی بودن دین را تغییر نمی دهد، زیرا اجتهاد، ماهیت چیزی را دگرگون نمی سازد و اقلی بودن جزء ماهیت معارف و احکام دین است.[10]

* نقد و ابطال نظریه ی بینش حداقلی نسبت به دین

-. برخلاف این نظر، مسیر منطقی برای یافتن قلمرو دین، مراجعه به خود «دین» است، نه گمانه زنی ها و حدسیات پیشینی.[11] یک انسان مؤمن، به دنبال مشخص کردن انتظار خود از دین نیست، بلکه در پی آن است که ببیند دین از وی چه انتظاراتی دارد و در چه حوزه هایی از زندگی اش نظر داده است. انسان پس از آنکه به «حقانیت دین» پی برد و به آن «ایمان» آورد، در حدود و گستره ی احکام و معارف دینی، چون و چرا نمی کند، بلکه لازمه ی ایمان حقیقی آن است که «تسلیم» این احکام و معارف باشد و به آن ها گردن بنهد. در غیر این صورت، گرایش او به دین واقعی نیست و یا دست کم نمی توان آن را «ایمان» قلمداد کرد.

-. حال چنانچه تنها به قرآن کریم مراجعه کنیم، با حجم فراوانی از آیاتی روبه رو می شویم که درباره ی موضوعات مختلف اجتماعی است. روابط خانوادگی (ازدواج، مهریه، روابط زناشویی، حل اختلافات خانوادگی، طلاق، تربیت فرزند)، مناسبات اقتصادی (قرض، رهن، ارث، بیع) پیروی و اطاعت از اولی الامر، جنگ و صلح، حقوق مدنی، جزائی و بین المللی و... علاوه بر این، چندین برابر آیات قرآن، در احادیث نقل شده از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و ائمه ی اطهار علیهم السلام نیز با همین قبیل مسائل روبه رو هستیم. بنابراین به طور قطع می توان گفت که احکام و معارف اسلامی، تنها به عبادیات و حوزه ی فردی اختصاص ندارد، بلکه حوزه ی اجتماعی را نیز دربرمی گیرد و هرگز چنین نیست که بسیاری از مسائل را به عرف واگذار کرده باشد.[12] اسلام که در بسیاری از شئون زندگی سخن گفته و در هریک نیز احکام و قواعد متعددی را عرضه داشته، دین اقلی است یا اکثری!؟ علاوه بر این، آیا هیچ انسان عاقلی می تواند بپذیرد که چون برخی جزئیات زندگی دنیوی (از قبیل خوردن گوشت خوک و یا مشروبات الکلی) در شقاوت اخروی انسان مؤثر هستند، دین به آن ها پرداخته، اما امور اساسی و بسیار مهمی همچون نظامات سیاسی و اقتصادی جامعه، که تأثیر انکارناپذیری دارند، مورد غفلت دین قرار گرفته اند!؟[13]

مغالطه ی نظریه ی دین اقلی و اکثری در این نهفته است که برای پرسش انتظار انسان از دین، تنها دو صورت و گزینه معرفی می کند؛ یکی دین اکثری که به روشنی باطل است، زیرا با مراجعه به دین درمی یابیم که به عنوان مثال، درباره ی بسیاری از علوم طبیعی، سخنی نگفته است، و دیگری دین اقلی که چون تنها دو صورت و گزینه فراروی ماست، ناچار باید به صحت همین رویکرد (یعنی دین اقلی) اعتراف کنیم. حال آنکه برای این پرسش، حالت سومی نیز می توان فرض کرد که همین نیز صحیح است.[14]

-. تقسیم دین به «دین دنیوی» و «دین اخروی» نیز باطل و نوعی مغالطه است. اگرچه زندگی انسان به دو بخش «زندگی در دنیا» و «زندگی در آخرت» تقسیم می شود، اما معنی این واقعیت آن نیست که امور زندگی دنیوی انسان از امور زندگی اخروی او جداست، بلکه همین زندگی دنیوی است که چگونگی زندگی اخروی را تعیین می کند؛ چنان که روایات، دنیا را «عرصه ی عمل» و آخرت را «عرصه ی حساب همین اعمال دنیوی» معرفی می کند. بنابراین غرض از فرستادن دین به سوی انسا

لینک کمکی