فایل رایگان پاورپوینت مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد (کتاب)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد (کتاب) :

محتویات

1 انگیزه نگارش تفسیر 2 منابع تفسیر 3 روش تفسیر 4 نسخه شناسى 5 منابع مقاله 6 منبع

انگیزه نگارش تفسیر

«محمد بن عمر نووی الجاوی» (م 1316 ق) در مقدمه مختصر خود در بیان انگیزه نگارش این اثر مى‌نویسد: دوستان پیشنهاد نوشتن تفسیرى بر قرآن را، مى‌دادند، امّا در این امر تردید داشتم و خوف آن بود که از مصادیق تفسیر به رأی گردد، پس از مدتى به جهت اقتدا به علماى سلف در تدوین علم و به یادگار نهادن آن براى مردم، اقدام به نگاشتن تفسیر نمودم.

منابع تفسیر

مفسر در مقدمه به عمده‌ترین منابع خود اشاره دارد که از این قرارند:

فتوحات مکیه، مفاتیح الغیب، سراج منیر، تنویر المقباس و تفسیر ابى السعود. البته اضافه بر این کتب، از منابع تفسیرى و روایى دیگرى بهره برده است که محقق این اثر در پاورقى آنها را ذکر مى‌نماید. از جمله: تفسیر طبرى، تفسیر قرطبى، در المنثور سیوطى، تفسیر ابن کثیر، اسباب النزول واحدى، زادالمسیر ابن جوزى؛

و کتب روایى و غیر آنها از قبیل: حلیه الاولیاء ابونعیم، فتح البارى ابن حجر، کنز العمال، صحیح مسلم، مسند احمد، سنن نسائى، صحیح بخارى، سنن ابن ماجه، سنن ترمذى، معجم صغیر طبرانى، مجمع الزوائد هیثمى، دلائل النبوه بیهقى، البدایه و النهایه ابن کثیر، تاریخ طبرى، تاریخ بغداد خطیب بغدادى، کشف الخفاء عجلونى، مشکاه المصابیح تبریزى، طبقات ابن سعد، اتحاف الساده المتقین زبیدى، تاریخ جرجانى سهمى، جمع الجوامع سیوطى، شرح السنه بغوى، مستدرک حاکم، الاسماء و الصفات بیهقى، المصنف ابن ابى شیبه، السنن الکبرى بیهقى و... .

روش تفسیر

این تفسیر با مقدمه‌اى مختصر در بیان اهداف و انگیزه تألیف اثر، آغاز شده و مباحث معمول علوم قرآنى را متعرض نگشته است.

روش کلى نووى در این اثر به این شکل است که، پس از ذکر نام سوره اطلاعات کلى درباره آن از قبیل، مکى و مدنى بودن، شماره آیات و تعداد کلمات، ارائه مى‌نماید. آنگاه به شرح و بیان تک واژگان مى‌پردازد. سبک نگارش مؤلف آسان، قابل فهم و موجز است، وى در تطبیق آیات با مصادیق گاه به افراط مى‌گراید و روایات و شأن نزول هاى غیر متقن، بسیار در تفسیرش دیده مى‌شود. در نقل روایات، سند آنها را ذکر نکرده، اشاره‌اى به منبع آنها نیز ندارد، بین صحیح و ضعیف آنها تمییز قائل نمى‌شود، بدین جهت از نقل اسرائیلیات و قصه‌هاى جعلى یهود اجتناب نمى‌ورزد. از آن جمله نقل قصه شرک همسر سلیمان( ع) و جهل حضرت به آن و عدم تدبر ایشان در اداره حکومت، ذیل آیه 102 سوره بقره جلد 1 صفحه 35- 37.

مصنف در مواردى به مسائل حرفى کلمات قرآنى و اعراب و ترکیب آنها در جملات مى‌پردازد، مانند ج1 صفحه 370 ذیل آیه 40 سوره اعراف، بحث صرفى درباره کلمه« غواش».

در قرائت به وجوه مختلف آن و مرویات از تابعین و غیر آنها، مى‌پردازد و بدون ترجیح قرائتى معین، بحث را بسط مى‌دهد. و گاه وجوه قرائت را متذکر مى‌شود. درباره رسم الخط برخى کلمات نیز اشارتى دارد، مانند ج 1 صفحه 10 ذیل آیه 9 سوره بقره کلمه «یخادعون».

مباحث فقهى بر اساس مذهب مشخص مؤلف (شافعى) در ذیل آیات الاحکام قرآن بدون استدلال و بسط آنها و گاهى با نقل دیدگاه دیگر مذاهب اسلامى، بیان شده است، گاهى نیز به ذکر حکمت احکام مبادرت مى‌ورزد، مانند ج 1 صفحه 2

لینک کمکی