فایل رایگان پاورپوینت نيجريه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت نيجريه :

محتویات

1 تکیه بر فروش نفت 2 درآمد سرانه 3 دستورالعمل های کلی سیاست فرهنگی 4 ساختارهای اداری و سازمانی 5 ابزارهای سیاست فرهنگی 6 سیاستهای ناحیه ای 7 صنایع فرهنگی 8 توسعه فرهنگی 9 روابط بین المللی فرهنگی 10 منبع

تکیه بر فروش نفت

با وجود اینکه این کشور دارای منابع طبیعی و انسانی فراوانی بوده و از بازار داخلی قدرتمندی برخورداراست اما به هر حال به مقدار زیادی بر روی بخش اقتصاد خارجی و به طور ویژه به درآمد نفتی حاصل از فروش و صادرات آن تکیه کرده است . طبق آخرین آمار بدست آمده در سال 1989 میزان 93 درصد از کل صادرات این کشور را صادرات منابع نفتی تشکیل میدهد.

بیش از 60 درصد از جمعیت این کشور به شغل کشاورزی مشغول میباشند که این خود باعث فراهم آمدن حجم عمده ای از منابع غذایی و ذخایر مواد خام و صادرات غیرنفتی گردیده است.

وجود منابع غنی، بازار داخلی گسترده و پنانسیلهای انسانی موجود در این کشور نتوانسته از افت درآمد و درآمد سرانه ناچیز در دهه 1990 جلوگیری نماید.

درآمد سرانه

طبق آخرین آمار، درآمد سرانه این کشور طی دهه 1980 مبلغ 1000 دلار آمریکا بوده، در حالی که همین مبلغ به 250 دلار طی دهه 1990 تقلیل یافته است. از جمله مهمترین دلایل این افت در تولید ناخالص ملی (GDD) کشور می توان به دلایلی چون بحرانهای نفتی جهان، ضعیفتر شدن بخش کشاورزی و جنگ داخلی کشور اشاره نمود.

کشور نیجریه در سال 1960 استقلال خود را بدست آورد. تاریخچه پس از استقلال این کشور همواره با عنادهای قومی منطقه ای و وجود تضاد میان قوانین نظامی و غیرنظامی همراه بوده است. عزل دولت توسط ارتش (نظامیان) در سال 1966، جنگ داخلی از سال (1967 - 1979) و به اجرا درآمدن قوانین دولت نظامی طی سالهای (1970-1979) همگی از جمله عواملی محسوب میگردند که باعث به اجرا درنیامدن قوانین غیرنظامی و ایجاد آزادی در این کشور گردیده است. لازم به ذکر است که قوانین غیرنظامی در این کشور طی سالهای (1979 - 1983) معرفی گردیده و به اجرا درآمد. آماده سازی جهت معرفی دوباره قوانین غیرنظامی و اجرای آن در کشور در تاریخ اکتبر سال 1992 از سر گرفته شد.

از جمله فعالیت هایی که برای آماده سازی استقرار دولت غیرنظامی در کشور به عمل آمده می توان به تلاش در جهت برگزاری انتخابات توسط تشکلهای سیاسی و انتخابات دولتی و محلی در سال 1991 اشاره نمود. کشور نیجریه در مرحله بازسازی و تعدیل و هماهنگی اجتماعی و اقتصادی قرار دارد. وضعیت حاکم بر کشور نیجریه باعث افزایش جمعیت 2/3 درصدی، کاهش میانگین سنی عمر به 51 سال و محدود شدن نرخ سواد کشور در میان اشخاص بالغ (چه زن، چه مرد) به 31/54 درصد گردیده است. بر طبق شاخص توسعه بشری، کشور نیجریه در میان 160 کشور جهان در رتبه 129 قرار دارد. لغو قوانین سابق نظامی، برگزاری انتخابات عمومی و اتخاذ سیاستهای مشارکتی که در سال 1992 جهت تحقق آن برنامه ریزی گردیده از اهمیت زیادی در ترسیم چهره آینده کشور برخوردار میباشد.

ساختار اداری فدرال در 21 ایالت کشور نیجریه شکل گرفت. در سال 1960 (تاریخ استقلال) کشور نیجریه به تعداد 3 ایالت و در سال 1975 به 19 ایالت تجزیه گردید. نظام حکومتی فدرال نیجریه بر تمرکز قدرت مرکزی بر ایالتهای فدرال و ارتش (نیروی نظامی) و تجزیه همسان کشور به ایالتهای کوچک که خود نماد رهایی و نجات گروه های قومی و نژادی نیجریهای میباشد استوار گردیده است.

تنوعات قومی و نژادی به معنای واقعی آن در کشور نیجریه وجود دارد چرا که در این کشور بالغ بر 250 گروه قومی تمرکز یافته اند. از جمله مهمترین و بزرگترین تنوعات قومی کشور نیجریه می توان به 3 قوم Yoruba ، Ibo و HausaِFulani در شمال کشور اشاره نمود. لازم به ذکر است که اقوام : Yoruba ، Ibo ، HausaِFulani ، Kahuri ، Tiv ، Edo ،Nupe ، Ibibio و Ijaw تقریباً 80 درصد از جمعیت کل کشور را تشکیل میدهند. لازم به ذکر است که 50 درصد از جمعیت کشور نیجریه را مسلمانان، 35 درصد از جمعیت را مسیحیان و 15% باقی مانده آن را روح گرایان (animists) تشکیل میدهند.

دستورالعمل های کلی سیاست فرهنگی

در قانون اساسی کشور فعالیتهای مختلف نیجریه ای ها در جهت رشد و توسعه فرهنگ کشور مورد توجه قرار گرفته و از جانب دولتهای نظامی و غیرنظامی کشور حمایت میگردد اما با این وجود سیاست فرهنگی غنی در خصوص ایالتهای این کشور عرضه نگردیده است. از جمله دستورالعمل های مشخص سیاست فرهنگی کشور نیجریه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- تجزیه و تحلیل و درک زندگی فرهنگی نیجریهای، ارزشهای فرهنگی و برآورده نمودن نیازها و انتظارات فرهنگی مردم 2- تأیید و تصدیق ارزشهای فرهنگی اصیل و میراث فرهنگی کشور 3- تجلّی هویت فرهنگ ملی و حمایت یکسان از هویتهای فرهنگی قومیتهای مختلف کشور 4- توسعه زیرساختهای فرهنگی و ارائه فنآوریهای جدید در فعالیتهای فرهنگی کشور 5- برقراری ارتباط میان فرهنگ و آموزش و همچنین میان آموزش و صنایع فرهنگی گوناگون بالاخص رسانه های گروهی کشور.

سیاست فرهنگی ملی کشور نیجریه عموماً به عنوان ابزاری در جهت ارتقاء هویت ملی و برقراری اتحّاد و ارتباط میان فرهنگهای مختلف نیجریهای و آفریقایی موجود در کشور میباشد و این در حالی است که سیاست فرهنگی دولتهای فدرال بر تأیید، تصدیق و رشد و توسعه فرهنگهای قومی خاص موجود در کشور استوار گردیده است.

ساختارهای اداری و سازمانی

سازمانهای دولتی و نیمه دولتی

وزارت فرهنگ و رفاه اجتماعی کشور نیجریه که مسؤول اجرای سیاستهای فرهنگی کشور میباشد از 2 اداره تشکیل شده است. اداره فدرال فرهنگ مسؤول تدوین و تنظیم و همچنین اجرای سیاستهای فرهنگی ملی کشور میباشد. به عبارت دیگر اداره مذکور مسؤول تأمین اعتبارات مالی و ارتقاء سطح کیفی و کمی سازمانهای فرهنگی ملی و برقراری روابط بین المللی فرهنگی با سایر کشورهای جهان میباشد. شورای ملی فرهنگ و هنر کشور نیجریه به تشویق، ترغیب و توسعه کلیه جنبه های فرهنگی کشور نیجریه پرداخته و در زمینه های مختلف فرهنگی به برقراری روابط متقابل با سازمانهای فعال دولتی و خصوصی میپردازد. از جمله سازمانها و ارگانهای فدرال کشور که تا اندازه ای در اجرای سیاستهای فرهنگی کشور دخیل میباشند می توان به وزارت اطلاعات و آموزش و پرورش کشور اشاره نمود.

از جمله بخشهای فرهنگی مختلف کشور که تحت نظارت و پوشش سازمانهای قانونی (سازمانهای دارای نظام نامه) سطح فدرال قرار دارند می توان به کمیسیون ملی موزه ها و بناهای یادبود، کتابخانه ملی نیجریه، مرکز تمدن و هنرهای آفریقایی و سیاهپوستان، گالری ملّی هنرهای مدرن، بنگاه رادیوی فدرال نیجریه، سازمان تلویزیون نیجریه و سازمان فیلم نیجریه اشاره نمود. وزارت فدرال فرهنگ و امور اجتماعی نیجریه مسؤول برقراری همکاری و هماهنگی میان سازمانهای مختلف فرهنگی کشور درسطوح مختلف محلی، ایالتی و ملی میباشد . اگرچه دولت فدرال نیجریه به حمایت اجرایی از ایالات مختلف کشور میپردازد، مسؤولیت ارتقاء و توسعه فرهنگ بر عهده ایالتهای کشور و مقامات ایالتی میباشد. مقامات ایالتی کشور نیجریه تحت تصویب قوانین فدرال به تشکیل شوراهای فرهنگی هنری ایالتی میپردازند. شوراهای هنری مذکور مسؤولیت مدیریت، توسعه و ارتقاء سیاستهای فرهنگی ایالتی کشور را بر عهده دارند.

سازمانهای غیردولتی

کلیه سازمانهای فرهنگی محلی، ایالتی و فدرال، مؤسسات فرهنگی هنری و کلیه مؤسسات و سازمانهای کشور نیجریه با مجوز قانونی مقامات ذیصلاح به فعالیت میپردازند. سازمانهای فرهنگی غیردولتی کشور نیجریه نیز، مشمول این قوانین میباشند. مراکز فرهنگی سازمان یافته غیردولتی معمولاً در اجتماعات محلی و دانشگاههای کشور به فعالیت میپردازند. لازم به ذکر است که مراکز فرهنگی و هنری مذکور، سازمانهای خودساخته و خودگردانی میباشند که جهت انجام فعالیتهای ویژه در حوزه های مختلف فرهنگ و هنر تشکیل یافته اند. تعدادی از این مراکز طی برنامه هایی به تشکیل گروه های کوچک نمایشی، انجمن کوچک نویسندگان و... اقدام می نمایند.

ابزارهای سیاست فرهنگی

تأمین بودجه فعالیتهای فرهنگی

بودجه ارگانهای دولتی و نیمه دولتی نیجریه که در خصوص فرهنگ و فعالیتهای فرهنگی فعالیت میکنند و همچنین بودجه ساخت مراکز زیر بنایی فرهنگی کشور نظیر ساخت موزه ها، سالنهای تئاتر و تأسیس کتابخانه ها و دیگر مراکز فرهنگی از محل بودجه فدرال کشور تأمین میگردد. جشنواره های ملی و ادبی که تحت اجرا و نظارت سازمانهای فدرال یا ایالتی قرار داشته و سازماندهی میگردند نیز از بودجه فدرال کشور برخوردار میباشند. برنامه ریزی فعالیتهای فرهنگی و تأسیس و برپایی اماکن زیربنایی فرهنگی (نظیر موزه ها، سالنهای تئاتر و...) مستلزم اختصاص بودجه و تهیه و تدارک آن بوده و کمیت چنین فعالیتهایی با میزان بودجه اختصاصی رابطه مستقیم دارد. بنابراین بودجه اختصاص یافته به حوزه فرهنگی کشور نیجریه اغلب به اندازه ای است که به ندرت از برنامه ریزی یک پروژه فرهنگی فراتر میرود. طرح توسعه فرهنگی کشور ممکن است که در جهت ساخت و تأسیس مراکز زیر بنایی فرهنگی و یا بر پایی رخدادهای مهم فرهنگی کشور برنامه ریزی گردد. لازم به ذکر است که طراحی و برنامه ریزی فرهنگی به سطح داخلی (درون مرزی) و یا به برقراری روابط بین المللی فرهنگی (برون مرزی) محدود شده و به طور کامل از ماده قوانین متعلق به مؤسسات غیرانتفاعی و عام المنفعه کشور تبعیت می نماید.

قانون گذاری

قانون اساسی کشور نیجریه ماده قوانینی در خصوص حقوق شهروندان نیجریه ای جهت توسعه و ارتقاء فرهنگ و به کارگیری آن به عنوان ابزار ارتقاء هویت و اتحاد ملی دارد. فهرستی از قوانین مربوط به فرهنگ در قانون اساسی کشور نیجریه گنجانده شده است که این قوانین تحت فرمان دولت فدرال و مقامات مرجع ایالتی و استانی تعیین میگردند. برطبق این قوانین، هر یک از دولتهای ایالتی نیجریه وظایف خاصی در جهت ارتقاء و توسعه فرهنگ بومی کشور برعهده دارند. لوایح مصوّب مجلس ملی نیجریه به وظیفه و نوع عملکرد ارگانهای کشور که به نحوی از انحاء با فرهنگ و فعالیتهای فرهنگی ارتباط دارند اشاره نموده است. قوانین ویژه فرهنگی که توسط مقامات ذیصلاح وضع میگردند در واقع اساس قانونی تشکیل شوراهای هنری و دیگر سازمانهای فرهنگی کشور نیجریه محسوب میگردد.

<

لینک کمکی