فایل رایگان پاورپوینت تعزيرات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت تعزيرات :

محتویات

1 تعریف تعزیر 2 فرق حد و تعزیر 3 تعزیرات شرعى 4 تعزیرات حكومتى 5 كیفیت مجازات ها 6 پانویس 7 منابع:

تعریف تعزیر

«تعزیر» در لغت به معناى ادب كردن و در اصطلاح شرع عبارت از عقوبتى است كه در غالب موارد در اصل شرع براى آن اندازه اى معین نگردیده است.[1]

در ماده 16 قانون مجازات اسلامى درباره تعریف تعزیر چنین آمده: تعزیر، تأدیب و یا عقوبتى است كه نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاكم واگذار شده است از قبیل حبس و جزاى نقدى و شلاق كه میزان شلاق بایستى از مقدار حد كمتر باشد.[2]

فرق حد و تعزیر

1. حد مقدار معین دارد ولى تعزیر مقدار معینى ندارد، مگر در چند مورد. مثلا كسى كه آشكارا روزه خوارى كند، 25 ضربه شلاق دارد. 2. تعزیر تابع مفسده است، اگر چه كار او معصیت نباشد؛ مانند تعزیر طفل یا دیوانه، اما حد مجازاتى است كه بر خود گناه است. 3. در گناهى كه موجب تعزیر است توبه پذیرفته مى‌شود، اما در برخى از حدود توبه پذیرفته مى‌شود. 4. حد، حق الله است، اما تعزیر منحصر به حق الله نیست. مثلا كسى كه سد معبر كند، حاكم مى‌تواند او را تعزیر نماید. 5. در تعزیر بنده و آزاد مساوى هستند ولى در حد چنین نیست.

هر گناهى ممكن است موجب تعزیر باشد، ولى تعیین آن و مشخص كردن مقدار آن ـ در مواردى كه مقدار مشخص ندارد ـ با حاكم شرع است و مقدار آن طبق مصالحى كه حاكم تشخیص بدهد تغییر مى‌كند.[3]

تعزیرات شرعى

منظور از تعزیرات شرعى مجازات هایى است كه براى خاطیان و متخلفان از قوانین شرعى مانند ترك واجبات و ارتكاب محرمات به اجرا درمى آیند. چنان كه حضرت امام علیه السلام مى فرماید: هر كسى كه ترك واجب نماید یا مرتكب حرام شود. امام علیه السلام و نایب او حق دارد او را تعزیر نماید به شرطى كه از گناهان كبیره باشد و تعزیر كمتر از حد است و اندازه آن به نظر حاكم است. و احتیاط براى حاكم در موردى كه دلیلى بر مقدار آن دلالت نكند این است كه از كمترین حدود تجاوز ننماید.[4]

تعزیرات حكومتى

تعزیرات حكومتى مجازات‌هایى است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراع

لینک کمکی