فایل رایگان پاورپوینت سيره ابن هشام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت سيره ابن هشام :

محتویات

1 موضوع 2 بخشهاى كتاب قبل از تلخیص 3 شیوه تهذیب كتاب اصلى 4 شروح 5 وابسته‌ها

موضوع

ابن اسحاق اخبار حوادث دوران مكه و مدینه و احوال پیامبر(ص) و بخشى از مباحث مربوط به عصر جاهلى را كه در کتاب‌ها و مجموعه‌هاى حدیث و تاریخ تا زمان خود یافته در این اثر ارائه نموده و به خلیفه منصور عباسى تقدیم كرده است.

اصل كتاب ابن اسحاق به صورتى كه خود تدوین كرده بود امروزه در دست نیست اما چند روایت كامل و ناقص از آن موجود است كه مفصل ترین آنها سیره ابن هشام است. ابن هشام از طریق زیاد بن عبداللّه بكائى روایت و آن را تهذیب و تلخیص كرده است. روایت دیگر از سیره ابن اسحاق را طبرى در تاریخ خود آورده است. این كتاب، روایتى هم به نقل یونس بن بكیر شیبانى (م 199) و محمد بن سلمه باهلى دارد. بخشى از مغازى ابن اسحاق به روایت یونس كه به كوشش محمد حمید اللّه با عنوان «سیره ابن اسحاق» چاپ شده تقریباً در الفاظ با سیره ابن هشام منطبق است.

بخشهاى كتاب قبل از تلخیص

سیره ابن اسحاق در اصل شامل سه قسمت بوده است: «كتاب المبتدأ» یا تاریخ عصر جاهلیت، عمده این بخش در سیره كنونى ابن هشام نیامده است. قسمت دوم «كتاب المبعث» شامل زندگى پیامبر(ص) در مكه و مدینه و قسمت سوم «كتاب المغازى» است كه مهم‌ترین و مستندترین بخش موجود سیره است. در این قسمت گزارش مفصل جنگها تا سقیفه بنى ساعده آمده است. بناى اصلى ابن اسحاق بر بیان سلسله اسناد است. ضمن آنكه وى از همه صاحبان اطلاع و از فرزندان و نزدیک ان كسانى كه در حوادث دوران رسالت حضور داشته‌اند كسب خبر كرده است و حتى از راویان غیر مسلمان بهره برده است كه این موضوع سبب اشگال برخى بر ابن اسحاق شده است.

ابن اسحاق در پاره‌اى از وقایع، خلاصه‌اى از رویداد آورده و سپس روایتى تلفیقى از راویان مختلف و پس از آن به نقل رو

لینک کمکی